Privacy Policy


Verwerkingsverantwoordelijke :

Nele Rommelaere, met zetel te 9630 Sint-Denijs-Boekel, Heufkensstraat 41, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Interne Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming :

Nele Rommelaere, kan gecontacteerd worden per post op Heufkensstraat 41, 9630 Sint-Denijs-Boekel via e-mail : nele@hippotherapeut.be


Algemeen :

We vinden de bescherming van uw gegevens uiterst belangrijk en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Belgische Wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens, en vanaf de inwerkingtreding ervan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679n ( hierna AVG of GDPR).

We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Verantwoordelijke gegevensbescherming Nele Rommelaere, die kan gecontacteerd worden per post op post op Heufkensstraat 41, 9630 Sint-Denijs-Boekel via e-mail : nele@hippotherapeut.be


Persoonsgegevens die wij verwerken :

Dit privacy beleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken.

Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten in relatie tot onze diensten.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voornamelijk wanneer :

- u met ons contact opneemt, via website, correspondentie, telefoon of middels persoonlijk contact met betrekking tot onze diensten

- u onze website bezoekt

- u onze nieuwsbrieven gebruikt om u te informeren

- een derde partij, die daartoe bevoegd is, ons uw persponsgegevens verstrekt ( professionele dienstverleners, artsen, justitie.)

Dit privacy beleid is verder ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze, website of op andere wijze gebruik maakt van onze diensten. Ook de persoonsgegevens van ex-klanten en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacy beleid.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of dewelke u mededeelt in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Onze dienst en/of website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over klanten/websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met onze Verantwoordelijke gegevensbescherming, dan verwijderen wij deze informatie.

Tevens verzamelen wij geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over religieuze overtuigingen, politieke opvattingen, etnische afkomst, gezondheid of seksuele gerichtheid.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken :

Wij verwerken persoonsgegevens voor volgende doelen :in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van ons contract;

• om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en/of

• voor de behartiging van de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon;

• Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen

• Verzenden van onze nieuwsbrieven

• Verzending van mailings met aanbod activiteiten

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten;

• Om je aanvraag voor onze diensten in behandeling te nemen.

• Om onze prestaties op te volgen.

Wij kunnen je gegevens en profiel gebruiken om onze diensten te evalueren.


Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou. Filip kan jij dit even bekijken, ik weet niet of dit hier al dan niet gebeurd.


Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

We werken hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen.

Leden van ons teamworden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. In het kader van ieder project dat een verwerking van persoonsgegevens beoogt, wordt eerst een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens, waarbij jouw belangen voorop staan. Wij gebruiken allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van je gegevens, zoals: beveiliging met een paswoord, , firewalls, antivirus, en toegangscontroles. Moest er zich een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je als klant in de door de wet voorziende omstandigheden persoonlijk verwittigd.

De software op onze producten wordt voortdurend up-to-date gehouden..

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot je persoonsgegevens is beperkt en onze werknemers worden zorgvuldig geselecteerd. Er wordt hen enkel toegang tot je persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten, overeenkomst met u of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen en bevoegdheden. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Filip aub bekijken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken meerdere cookies. Bekijk ons cookiebeleid.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Privacy-rechten en hoe uit te oefenen


Privacy-rechten :

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


Hoe uit te oefenen :

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze interne verantwoordelijke voor de gegevensbescherming :Nele Rommelaere die kan gecontacteerd worden per post op Heufkensstraat 41, 9630 Zwalm en via e-mail : nele@hippotherapeut.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij houden eraan zo snel mogelijk maar zeker binnen de dertig dagen, te reageren op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be


Bewaren van je persoonsgegevens

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Soms kan de termijn ook langer zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) .

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

- Toegang tot persoonsgegevens is ingeperkt en wordt actief gemonitord.

- Alle leden van ons Team die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

- Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

- Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server.

- Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

- Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

- Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.

- Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

- Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

- Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

- Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.


Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

arrow_drop_up arrow_drop_down